O firmie


E.B Frysztak Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze produkcji i usług na terenie województwa podkarpackiego. Firma prowadzi działalność gospodarcza od 1994 roku.Spłka powstała w wyniku przekształcenia części Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych w Rzeszowie.

Podstawowym rodzajem działalności spółki jest produkcja wyrobów z betonu i żelbetu. Dotychczasowa produkcja to prefabrykaty betonowe drobne i wielkowymiarowe oraz prefabrykaty żelbetowe ( płyty stropowe, płyty korytkowe kręgi betonowe, belki nadprożowe, płyty drogowe, chodnikowe), a także beton towarowy produkowany w węzłach betoniarskich. Wyposażenie techniczne to głównie hale produkcyjne ze stanowiskami produkcyjnymi w formie stołów wibracyjnych , suwnic pomostowych i bramowych. Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 3,5 ha, a powierzchnia hal produkcyjnych i budynków socjalno-biurowych 4.246m2.  

Firma zajmuje się głównie produkcja konstrukcyjnych prefabrykatów z betonu i żelbetu takich jak :

 1. Konstrukcje budynków w systemie cegły żerańskiej:
  • płyty stropowe kanałowe;
  • płyty ścienne kanałowe;
  • biegi schodowe;
  • balkony;
  • loggie;
  • płyty dachowe panwiowe i korytkowe;
  • nadproża prefabrykowane.
 2. Elementy konstrukcji budynków w systemie szkieletowym tzw. Zintegrowany System Budownictwa Ogólnego:
  • słupy;
  • rygle;
  • podciągi;
  • płyty stropowe;
 3. Elementy dla drogownictwa:
  • płyty drogowe;
  • płyty yomba;
  • krawężniki;
  • obrzeża;
  • płytki chodnikowe;
  • kostka brukowa;
 4. Elementy murów oporowych,
 5. Zbiorniki komunalne,
 6. Kręgi betonowe,
 7. Beton towarowy klasy do B-500,
 8. Elementy nietypowe wg. zamówień klientów.
Firma posiada 40 letnie doświadczenie w zakresie produkcji prefabrykatów betonu, posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną ze specjalnością technologia betonu i uprawnieniami budowlanymi., odpowiednie wyposażenie laboratorium i kontrolę jakości. W zakresie produkcji betonu i wyrobów na których wymagany był tzw. znak bezpieczeństwa „B” podlegamy stałej kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET” Warszawa oddział Kraków.
Firma posiada następujące nagrody i wyróżnienia:
 • Solidny Partner 97
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza ‘ 2004

Zapytanie ofertowe

 

26.09.2017r.

 

Data

 

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.

Twierdza 66, 38-130 Frysztak

NIP 819-10-00-244

tel. 172777909

e-mail: elementybudowlanefrysztak@interia.pl

Dane identyfikacyjne zamawiająceg

Nazwa i adres oferenta

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup fabrycznie nowego sprzętu

a)Opis przedmiotu zamówienia

1.Hydrauliczny system natrysku

Maszyna fabrycznie nowa

Hydrauliczne zasilanie pompy, dozowanie materiałów płynnych 1:1 z wydajnością do 12 kg/min, pistolet samoczyszczący, źródło zasilania powietrzem, ciśnienie 250bar, temperatura materiału do 90 stopni C

 

2.Przewoźny kompresor śrubowy

Maszyna fabrycznie nowa

Wydajność min.2,0m3/min, ciśnienie min.7 bar, dokumentacja UDT

 

3.Wąż grzewczy

Fabrycznie nowy, długość min 15 m

 

4.Mieszadło beczkowe

Maszyna fabrycznie nowa

Możliwość regulacji pozycji mieszadła, pneumatyczny silnik

 

 

 

 

 

b)Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział podmioty , które w przeciągu ostatnich dwóch lat zajmowały się sprzedażą w/w sprzętu .Zamawiający sam zweryfikuje spełnienie tego warunku poprzez informacje z systemu CE i DG lub KRS .Oferujący musi zagwarantować niezmienność ceny przez cały okres ważności oferty .

 

c)Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

1

Cena

80%

2

Okres gwarancji

20%

 

 

d)Opis sposobu przyznawania punktacji

Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

Kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 3 pkt. kolejna oferta pod względem wysokości ceny otrzyma 2pkt. oferta z najniższą ceną 1 pkt.

Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium cena:

Oferta z najniższą ceną netto-3pkt.x 80%

Kolejna z ofert pod względem wysokości ceny- 2pkt.x80%

Oferta z najniższą ceną -1pkt.x80%

 

 

Kryterium okres gwarancji :

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 3pkt. kolejna oferta pod względem długości gwarancji otrzyma 2pkt. oferta z najkrótszą gwarancją otrzyma 1pkt.

Sposób wyliczenia zdobytych punktów dla oferentów dla kryterium okres gwarancji :

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji – 3pkt.x20%

Kolejna z ofert pod względem długości okresu gwarancji – 2pkt.x20%

Oferta z najkrótszą gwarancją – 1pkt.x20%

 

 

Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego. Jeżeli oferenci otrzymają taką samą liczbę punktów , wyżej w rankingu będzie podmiot , który wskaże najdłuższy okres gwarancji.

 

 

 

e)Informacje na temat zakresu wykluczenia

Wykluczeniu podlegają oferty :

a)których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

b)złożone przez oferenta który nie spełnia warunków zawartych w zapytaniu ofertowym

c)złożone przez oferenta podlegającemu wykluczeniu poprzez istnienie powiązań osobowych lub kapitałowych

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą , polegające w szczególności na :

1)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej ,

2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji ,

3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta ,pełnomocnika

4)pozostawaniu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej ,

5)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym , że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób .

 

Odrzuceniu podlegają oferty :

1)których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego ,

2)złożone przez oferenta , które nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym ,

3)złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych ,

4)które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert ,

5)w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty ,

6)zawierające klauzule ,,cena ofertowa może ulec zmianie „

 

 

 

 

f)Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia

dzień

miesiąc

rok

03

października

2017

 

g)Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu

dzień

miesiąc

rok

30

listopad

2017

 

 

 

h)Ofertę należy złożyć

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.

Twierdza 66, 38-130 Frysztak

NIP 819-10-00-244

tel. 172777909

e-mail: elementybudowlanefrysztak@interia.pl

 

 

 

 

i)Akceptowalne formy składania ofert:

 

Listem , pocztą kurierską, e-mailem

 

 

j)Złożona oferta powinna zawierać co najmniej :

 • dane identyfikacyjne oferenta ( nazwę i adres )

 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym ( opis przedmiotu zamówienia )

 • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT

 • termin realizacji zamówienia

 • termin ważności oferty

 • długość okresu gwarancji

 • czas reakcji serwisu na wystąpienie usterki

Oferty powinny zawierać dane identyfikacyjne oferenta , tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty , (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową , zostać sporządzone na papierze firmowym itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta ( sporządzającej ofertę ). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

 

Przekładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest , by oferta zawierała inne dodatkowe informacje , np. warunki płatności , możliwe do uzyskania upusty , wymagania dotyczące konserwacji , przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy , itp.

 

k)Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych .

l)Zamawiający może unieważnić postępowanie ofertowe na każdym etapie bez podawania przyczyny

m)Z oferentem , który otrzyma największą liczbę punktów , zostanie podpisana umowa na dostawę / sprzedaż przedmiotu zamówienia . W przypadku negatywnej oceny postępowania ofertowego przez ARiMR umowa zostanie wypowiedziana bez ponoszenia winy przez zamawiającego.

Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak Elementy budowlane Frysztak

Podążaj za nami

Nasz adres

Elementy Budowlane Frysztak Sp. z o.o.
Twierdza 66
38-130 Frysztak

Telefony
tel. 17 27 77 909,
507 116 708,
504 214 169,
503 086 805

Adresy e-mail
elementybudowlane@interia.pl,
eb.frysztak@gmail.com

Mapa